Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele inhoud van de website en dienstverlening van Coronaverificatie.Algemeen

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat alle door ons weergegeven informatie volledig, juist en actueel is. Desondanks kunnen wij geen garanties verlenen betreffende de op onze website verstrekte informatie, zoals de informatie over het coronavirus of testmethodes. Aan de door ons weergegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Alle door ons weergegeven informatie over het coronavirus, de verschillende testmethodes en aanverwante onderwerpen is uitsluitend gebaseerd op berichtgeving van officiële instanties. Mede gelet op de snelle ontwikkeling van de (medische) wetenschap rondom het coronavirus is het nadrukkelijk ieders eigen verantwoordelijkheid om zich hierover te informeren. Gebruik van de door ons weergegeven informatie is uitsluitend op eigen risico.

 

Neem bij twijfel of vragen over het coronavirus, de behandel- en testmethodes of de betrouwbaarheid daarvan contact op met een bevoegd medisch hulpverlener of een erkende (overheids)instantie zoals het RIVM of de GGD.

 

Klopt er iets niet? Laat het ons dan graag zo snel mogelijk weten en wij zullen het waar nodig aanpassen. Handelingen verricht op basis van de door ons weergegeven informatie zijn volledig op eigen risico.

 

Informatie afkomstig van aanbieders

Alle door ons weergegeven informatie over de aanbieders van coronavirus tests, de inhoud van hun dienstverlening en het gepresenteerde aanbod is uitsluitend afkomstig van die aanbieders zelf. Wij kunnen niet instaan voor de strekking of betrouwbaarheid van het weergegeven aanbod. De eindkeuze voor een aanbod is nadrukkelijk op eigen verantwoordelijkheid.

 

Neem bij twijfel over de inhoud of kwaliteit van de door aanbieders verstrekte informatie of dienstverlening altijd contact op met ons, de aanbieder zelf en/of de accrediterende instantie(s).

 

Informatie over evenementen

Alle informatie met betrekking tot evenementen is uitsluitend afkomstig van de organisatoren van de evenementen zelf. Wij kunnen daarom niet instaan voor de juistheid van de informatie of het verloop van het evenement zelf, met inbegrip van het plaatsvinden daarvan. Keuze voor een evenement is uitsluitend op eigen risico.

 

Geintegreerde applicatie(s)

De applicatie(s) die door Coronaverificatie worden gebruik, aangeboden en/of ondersteund zijn ontwikkeld en beheerd door derden. Behoudens het functioneren en integreren met betrekking tot ons platform en voor zover onderdeel van onze eigen dienstverlening kunnen wij niet instaan voor deze applicaties of de informatie daarover. Wij verlenen uitdrukkelijk geen garanties en het is ieders eigen verantwoordelijkheid zich juist te informeren over het gebruik van applicaties van derden.

 

Aansprakelijkheid

Wij bemiddelen als platform slechts tussen testaanbieders, evenementen en diverse applicaties. Wij zijn op geen enkele wijze betrokken bij het aanbod of de uitvoering van de diensten van deze partijen en kunnen daar ook niet voor instaan. Deze partijen zijn volledig zelf aansprakelijk voor eventuele schade die direct of indirect verband houdt met hun producten of dienstverlening.

 

Klachten die niet direct verband houden met de dienstverlening van Coronaverificatie dienen in de eerste plaats gericht te worden aan de partij waarmee ze verband houden. Alleen indien deze partij in gebreke blijft bij afhandeling kan Coronaverificatie mogelijk bemiddelen voor zover het probleem verband houdt met haar eigen dienstverlening. Behoudens uitzonderingen betrekken wij ons echter niet bij de afhandeling van klachten van derden.

 

Intellectuele eigendom

Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs- en merkenrechten, met betrekking tot de inhoud van onze website en dienstverlening voor. Op geen enkele wijze gaan deze rechten over op de bezoeker of wordt een licentie tot verder gebruik of wijziging hiervan impliciet of expliciet verleend. Behoudens beperkingen gesteld bij wet is het niet toegestaan de materialen op deze website op enige wijze te wijzigen of reproduceren.

 

Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor de informatie op deze website, inclusief de inhoud van deze disclaimer, zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.