Algemene voorwaarden

Versie: maart 2021

 

Wie zijn wij

Coronaverificatie en Connaxis zijn handelsnamen van:

 

Van Grinsven Ventures B.V.

Prins Hendrikkade 189 B

1011 TD Amsterdam, Nederland

 

Email: coronatestnu@connaxis.com

Tel. +31 6 249 636 30

 

KvK: 34141154

BTW: NL809410084B02Definities

 • Algemene voorwaarden: deze voorwaarden zoals van toepassing op de producten, digitale inhoud en/of diensten van de ondernemer;
 • Consument: de natuurlijke persoon die de diensten van de ondernemer en aanbieders afneemt en daarbij niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Ondernemer: coronavirustest.nu zoals beheerd door Van Grinsven ventures B.V. en de daaraan gelieerde digitale inhoud en/of aangeboden diensten op afstand;
 • Testaanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon wiens aanbod voor afname en uitvoering van virale diagnostiek;
 • Organisator: de natuurlijke of rechtspersoon die evenementen, bijeenkomsten of andere gelegenheden organiseert in verband waarmee deze via ondernemer de dienstverlening van een testaanbieder wenst te gebruiken;
 • Evenement: de bijeenkomst of andere gelegenheid georganiseerd door de organisator;
 • Aanbod: het weergegeven aanbod voor zover dat betrekking heeft op de dienstverlening van een aanbieder en de consument uitnodigt daarop in te gaan;
 • Platform: de door ondernemer beheerde en beschikbaar gestelde website en integratie daarvan met aangesloten of verbonden functionaliteiten en/of diensten;
 • Applicatie: de door en via ondernemer aangeboden applicatie voor opslag en doorgifte van (persoons)gegevens.
 • Applicatiebeheerder: de partij die de applicatie voor opslag en doorgifte van de gegevens van de consument aanbiedt en beheert.
 • De overeenkomst; iedere overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • Opdracht: iedere opdracht van de consument aan de ondernemer tot het verrichten van handelingen met betrekking tot diens producten, digitale inhoud en/of dienstverlening;
 • Wij, ons, onze: de ondernemer en zijn dienstverlening in de zin van deze algemene voorwaarden.

 

Art. 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het platform en de dienstverlening van de ondernemer door een consument zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden. Het gebruik van het platform en dienstverlening van de ondernemer impliceert acceptatie van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing onverminderd de voorwaarden van testaanbieders, applicatiebeheerders, organisators of andere derden met betrekking tot hun eigen specifieke producten of dienstverlening.

 

Art. 2 – De dienstverlening

De dienstverlening van ondernemer bestaat uit het beschikbaar stellen van zijn platform en het integraal faciliteren van het aangesloten testaanbod, de applicatie(s), evenementen en mogelijk het platform van de organisator. Ondernemer gaat hierin geen verantwoordelijkheid aan anders dan met betrekking tot zijn eigen platform of dienstverlening.

 

Art. 3 – Het platform

Het platform van de ondernemer bestaat voornamelijk uit een website, een bezoekersportaal en integratie van beide met applicaties beheerd door derden. Via het platform van ondernemer zijn deze beschikbaar gesteld voor de consument voor een of meerdere evenementen. De gegevens die de consument deelt met testaanbieders, organisators of de applicatiebeheerder behoren niet tot het platform van de ondernemer.

 

Art. 4 – Bezoekersportaal

Het bezoekersportaal stelt consumenten in staat om een boeking bij een organisator samen met de boeking voor een diagnostische test bij een testaanbieder tot stand te brengen en de daarvoor door partijen gevraagde informatie te koppelen aan een applicatie beheerd door een derde partij. Boekingen of afspraken komen dan ook onafhankelijk tot stand tussen de consumenten en de aanbiedende partijen en mogen op geen enkele wijze afhankelijk worden geacht van de integratie met de verboden producten of diensten. Het verval van een aanbod impliceert niet het verval van enig andere overeenkomsten die de consument is aangegaan.

 

Art. 5 – Het testaanbod

 1. Ieder aanbod, voor zover dat betrekking heeft op de diensten van een aanbieder, is in zijn geheel uitsluitend afkomstig van die aanbieder. Daaronder is inbegrepen: 
  • de beschikbaarheid van de test, 
  • de tijd, datum en locatie van afname, 
  • de inhoud, betrouwbaarheid en communicatie van de resultaten, en 
  • de voorwaarden en overige eigenschappen van de geadverteerde dienstverlening in brede zin. 
 2. Het weergegeven aanbod geldt nadrukkelijk slechts als uitnodiging tot het doorlopen van het daarvoor ingerichte boekingsproces. Indien een aanbieder geen gebruik maakt van de daarvoor beschikbare beschikbaarheidskalender, boekings- en/of betalingsfunctie is het enige geldige aanbod zoals dat is weergegeven op de website van de aanbieder zelf. Er komt nadrukkelijk geen overeenkomst tot stand met de ondernemer.

 

Art. 6 – Het evenement

Ieder evenement wordt uitsluitend georganiseerd en beheerd door de organisator zelf. Er komt geen overeenkomst tot stand met ondernemer met betrekking tot het evenement die niet strekt tot de dienstverlening van ondernemer tot het aanbieden van een platform en applicatie. Op alle evenementen zijn de voorwaarden van de organisator zelf van toepassing. Problemen met een evenement hebben geen gevolgen voor de overige afspraken of boekingen van een consument.

 

Art. 7 – De applicatie

Ondernemer biedt de consument integratie via zijn platform met een applicatie voor de opslag en doorgifte van diens gegevens. De applicatie wordt beheerd door een applicatiebeheerder die met betrekking tot het functioneren en de betrouwbaarheid daarvan zelf iedere verantwoordelijkheid op zich neemt. De ondernemer voorziet slechts in het integreren van deze applicatie met diens platform en heeft geen toegang tot de gegevens die in deze applicatie zijn ondergebracht, noch verleent hij enige garanties omtrent het functioneren daarvan.

 

Art. 8 – De overeenkomst

 1. Indien een consument in wenst te gaan op het aanbod van een aanbieder kan hij daarvoor gebruik maken van de functionaliteiten op het platform van de ondernemer. Bij gebruik van deze functionaliteiten verstrekt de consument aan de ondernemer een opdracht tot verwerking en doorgifte van de voor boeking noodzakelijke gegevens aan de aanbieder.
 2. Bij gebruik van de betaalmogelijkheden van de ondernemer treedt de consument tevens in overeenkomst met de ondernemer om de betaling van zijn boeking aan de aanbieder te faciliteren. Deze overeenkomst strekt zich tot doorgifte van het betaalverzoek aan de door ondernemer voor verwerking aangewezen derden en, na afronding en bevestiging van een succesvolle betaling, bevestiging en controle van de voor de boeking verschuldigde gelden.

 

Art. 9 – De boeking

Een boekingsverzoek komt tot stand op het moment dat de consument, na kennisname van de daarvoor geldende voorwaarden, de gewenste boeking heeft bevestigd. Een boekingsverzoek gaat over in een definitieve boeking zodra aan de daaraan verbonden voorwaarden is voldaan, zoals het uitvoeren van een vereiste betaling, en de boeking is bevestigd door de aanbieder. Aan een niet bevestigde boeking kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Art. 10 – De betaling

Betalingen worden ontvangen en verwerkt door een door de ondernemer gekozen derde. Deze betalingsverwerker is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor uitvoering hiervan. Op de opdracht tot verwerking van de betaling zijn de voorwaarden van de betalingsverwerker van toepassing. Na afronding en bevestiging van de betaling zal de ondernemer zorg dragen voor de verdere controle en communicatie hiervan richting de aanbieder.

 

Art. 11 – Annuleringen of wijzigingen

 1. Ieder verzoek strekkend tot annulering, herroeping of wijziging van een bevestigde boeking dient de consument direct aan een aanbieder te richten. Wijzigingen of annuleringen van boekingen zijn onder voorbehoud van de voorwaarden en/of goedkeuring van de geboekte aanbieder. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de voorwaarden, communicatie of goedkeuring van een annulerings- of wijzigingsverzoek aan de aanbieder.
 2. De ondernemer houdt zich het recht voor om boekingen, voordat deze zijn bevestigd door de aanbieder, zonder opgaaf van reden te annuleren en over te gaan op restitutie van eventueel teveel ontvangen betalingen.

 

Art. 12 – Restitutie

 1. Restitutie van bevestigde boekingen is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de geboekte aanbieder, conform de daarvoor overeengekomen voorwaarden. De ondernemer staat op geen enkele wijze garant voor restitutie van door aanbieders verschuldigde betalingen.
 2. Restitutie van door de ondernemer ontvangen onverschuldigde betalingen, zoals in het geval van geannuleerde boekingen en/of fouten of storingen in het betalings- of boekingsproces, zullen met bekwame spoed, doch niet later dan 14 dagen na ontdekking, worden gerestitueerd.

 

Art. 13 – Aansprakelijkheid

 1. Ondanks de door ondernemer betrachte zorgvuldigheid kan de ondernemer niet instaan voor de aangesloten testaanbieders, organisators of applicaties voor zover die geen deel vormen van de eigen dienstverlening van de ondernemer. Ondernemer is dan ook niet aansprakelijk voor enige fouten of tekortkomingen van deze partijen.
 2. De ondernemer kan niet instaan voor informatie op zijn website afkomstig van derden, met inbegrip van de aangesloten testaanbieder organisators en applicaties. De keuze voor een aanbod is op eigen risico van de consument, behoudens opzet of grove schuld aan de kant van de ondernemer met betrekking tot dit aanbod.
 3. De consument vrijwaart de ondernemer van iedere aansprakelijkheid door en aan derden die enig verband houdt met de dienstverlening van ondernemer, behoudens opzet of grove schuld aan de kant van ondernemer.

 

Art. 14 – Garanties

Het is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de consument om zelf een oordeel te vellen over de inhoud en kwaliteit van het aanbod van een aanbieder of organisator. Het is niet de taak van de ondernemer om de consument hierin te voorzien anders dan in het kader van zijn platform. Bij twijfel is de consument zelf verantwoordelijk voor het verrichten van aanvullend onderzoek, waar mogelijk door contact met de ondernemer. Ondernemer verleent geen garanties.

 

Art. 15 – Schadevergoeding

 1. Ondernemer is slechts aansprakelijk voor schade die de consument lijdt ten gevolge van een ernstig verwijtbare tekortkoming in de dienstverlening van ondernemer.
 2. Voor zover ondernemer aansprakelijk is zal de schade beperkt blijven tot de waarde van de betrokken producten of diensten.

 

Art. 16 – Klachten

 1. In het geval van een geschil of onenigheid over de dienstverlening van de ondernemer, dient de consument dit binnen een redelijke termijn schriftelijk aan de ondernemer mede te delen. Ieder geschil zal in de eerste plaats in de minne worden beslecht. 
 2. Klachten over het functioneren van de applicatie(s) dienen in de eerste plaats aan de applicatiebeheerder te worden gericht.
 3. Bij klachten over een evenement of testaanbod dient de consument zich direct tot de betrokken partijen te richten. Indien deze nalatig blijven bij afhandeling van een geschil kan de ondernemer worden betrokken voor bemiddeling. Bij ernstige en/of herhaaldelijke incidenten kan de aanbieder en/of zijn aanbod of het evenement van het platform worden verwijderd.

 

Art. 17 – Overige bepalingen

 1. De ondernemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
 2. Mocht een beding of onderdeel van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard dan is dit niet van invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

 

Art. 18 – Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden, alsmede de inhoud van eventuele daaruit voortvloeiende geschillen of (gerechtelijke) procedures, worden beheerst door Nederlands recht.